Savaş Boya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Politikası Hakkında Bilgilendirme Yazısı
 

Savaş Boya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“SAVAŞ BOYA”) olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldururken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin; T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına ve mahremiyetine son derece önem vermekteyiz.

İşbu bilgilendirme, KVKK’nın 10. maddesi çerçevesinde yasal yükümlülüğümüz gereğince yapılmakta olup; Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin kullanılması, işlenmesi, aktarılması, muhafaza edilmesi ve gerektiğinde silinmesi ile KVKK kapsamındaki haklarınızı içermektedir. Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile ilgili olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla açıklanan bu metni lütfen dikkatlice okuyunuz.
 

VERİ SORUMLUSU
 

KVKK uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak SAVAŞ BOYA tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
 

SAVAŞ BOYA ile çalışan, müşteri, tüketici, tedarikçi, yetkili satıcı, ziyaretçi ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenecek, söz konusu amaçların tamamen ortadan kalkması halinde re’sen veya talebinize dayanarak silinecek ya da anonim hale getirilecektir.

KVKK ve sair yasal mevzuatta öngörülen sebeplerle kişisel veriler işlenmektedir.

Verdiğimiz / vereceğimiz hizmetleri mevzuatın, ilgili sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde ifa edebilmek, sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, tedarik süreçlerimize yön verebilmek, ticari faaliyet konularımızı gerçekleştirilmek, adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, mevcut ve potansiyel insan kaynağı ve müşteri portföyümüzü analiz etmek, geliştirmek amaçlarıyla Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi amaçlanmaktadır.

Şirketimizde kayıt altına alınan tüm kişisel bilgileriniz 6698 Sayılı KVKK hükümleri doğrultusunda gerekli ve makul tüm önlemlerle korunacaktır.
 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMAÇLARI
 

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK ve diğer yasal mevzuattan kaynaklanan sebeplerle ve ticari iş ve işlemlerimizin yürütülmesi ve geliştirilmesi için gerektiğinde bize yardımcı olan üçüncü taraf bilgi işlemcilere, finansal kurumlara, diğer üçüncü taraf hizmet tedarikçilerine, iş ortaklarına, bayilere, ifa yardımcılarına, ilgili denetleyici kurumlara, resmi kurumlara ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.
 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
 

Kişinin açık rızasına dayalı beyan ve formları,

Yetkili kanallar aracılığıyla tarafımıza iletilen her türlü başvurular,

Şirketimizin müşterilerle ve diğer kişilerle yaptığı sözleşmeler, internet sitesi ve benzeri diğer kanallar,

Eğitim ve etkinliklerde toplanan formlar,

Faaliyetimizi gerçekleştirmek üzere yapılan fuarlarda edinilen veriler.

İnternet sitesi ziyaretlerinde sistemimizin sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookieler) vb. aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. SAVAŞ BOYA web sitesinde veya başka biçimde tarafımıza bilgi verdiğinizde bilgilerinizin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesine ve aktarılmasına açık biçimde onay vermiş olursunuz.

SAVAŞ BOYA iletişim formunu dolduran kullanıcılar, SAVAŞ BOYA’in kendilerine faaliyetleri, promosyon/kampanya duyuruları vb. gibi konularda e-posta ve cep telefonu (SMS, MMS) kanalı ile bilgi göndermesini onaylamış ve izin vermiş olacaklardır.
 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
 

Herkes, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmakla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Söz konusu şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler ile analiz edilmesiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU
 

Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi Ayazma Yolu No: 2 Kağıthane / İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak veya info@savasboya.com.tr adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak iletebilirsiniz.

Başvurunun Şirketimiz tarafından sonuçlandırılması ve sonuçların sizlere iletilmesinin teminini sağlamak amacıyla aşağıda yer alan bilgilerin başvuruda bulunan veri sahibi tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.
 

Adı-Soyadı

T.C. Kimlik Numarası

Adresi

Cep Telefonu Numarası

E-Posta Adresi

Talep konusu

İletişim Adresi Tercihi

Başvuru Tarihi

İmza
 

Talebiniz kabul edilebilir, talebinize ilişkin ek bilgiler istenebilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve cevap, yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Başvuruda yer alan talebinizin kabul edilmesi hâlinde gereği yerine getirilir. Bilgilerinize sunarız.
 

Savaş Boya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi